Sân bóng đá Trương Vương

560 Trưng Nữ Vương (Quận Hải Châu, Đà Nẵng)
Liên hệ đặt sân
Giới thiệu về sân